استخر آماده (استخر پیش ساخته) فایبرگلاس

استخر های آماده (استخر پیش ساخته) فایبرگلاس متین در سه کلاس ابعادی مختلف با مقاومت بالا -
استخر پیش ساخته فایبرگلاس مدل ۲.۵×۱.۵
این مدل در دوسایز زیر قابل ارائه هست ۴×۲.۵×۱.۵ ۵×۲.۵×۱.۵
بیشتر...
استخر آماده فایبرگلاس مدل ۹×۱.۶ و 7×۱.۶
این مدل در ابعاد زیر قابل رائه است: ۳×۹×۱.۶ ۳×۷×۱.۶
بیشتر...

مشتریان ما