مخازن فوم آتش نشانی

طراحی و تولید مخازن فوم آتش نشانی
مخزن های فوم آتش نشانی کامپوزیتی
مخازن فوم آتش نشانی کامپوزیتی، یکی از اجزای اساسی سیستم های آتش نشانی هستند که برای ذخیره و حمل فوم آتش نشانی استفاده می شوند.
بیشتر

مشتریان ما